2014
05.15

korica-webНаръчникът с практически съвети за безопасно градско велосипедиране е вече готов и се разпространява свободно. Той може да бъде открит и изтеглен от http://velobg.org/bike-library/handbook/safety-cycling  напълно безплатно. Ръководството”Безопасно градско колоездене – защо и как?” е изготвено от екипите на сдружение „Велоеволюция” и велоклуб „Устрем” и съдържа цялата необходима информация на един инструктор по безопасно градско колоездене. Наръчникът е насочен към велосипедни организации, които искат да развиват в градското колоездене като безопасно и отговорно участие в движението.

Ръководството съдържа девет раздела. Обхватът на темите е изключително широк и включва от полезна информация за различните видове велосипедиране,  практически съвети за каране в града и справяне с различни ситуации, които могат да ни споходят на пътя и методология за безопасно градско обучение. Има разработени примерни програми за провеждане на обучение по безопасно градско колоездене, които могат да се мултиплицират във всеки град в страната. Съдържанието на темите в ръководството са изпитани в практиката и споделят годините натрупан опит активните велосипедисти от двете партниращи организации.

Ръководството ще бъде разпространено сред повече от 13 велосипедни организации по време на Националана велосипедна среща, която сдружение „Велоеволюция“ планира да проведе през месец май в град Казанлък.

Сдружение “Велоеволюция” реализира настоящия проект с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg).

Този статия е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Велоеволюция“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: